ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОКУПКА НА БИЛЕТИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ


Настоящите Общи условия за покупка на билети по електронен път (по-долу за краткост „Общите условия“) се прилагат към всички договори за покупко-продажба на билети, сключени по електронен път чрез интернет страницата www.WHITE DINNER.bg, която се оперира и поддържа от АВЕМ ЕООД, който ги продава в ролята си на Организатор на събитието. Общите условия са валидни за закупилите регистрация членове на клуба White Dinner® (наричани по-долу Регистранта или Член на клуба).

 1. ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА РЕГИСТРАЦИИТЕ, ПРЕДМЕТ НА ПРОДАЖБА

Чл.1. (1) Предмет на договорите за покупко-продажба, сключвани посредством интернет страницата www.WHITE DINNER.bg, са РЕГИСТРАЦИИ за развлекателни събития (наричано по-долу „Събитието“) и представляват клубна такса, даваща право на Регистранта, да участва в клубното събитие White Dinner®, както и в други събития, организирани за регистрирани членове на клуба, за всяко от които се правят отделни регистрации през страницата www.WHITE DINNER.bg.

(2) На интернет страницата www.WHITE DINNER.bg се публикува основна информация за всяко отделно организирано Събитие, съдържаща името на Събитието, изпълнителите, датата, часа и мястото на провеждане на Събитието (ако мястото е обявено публично, в случаите когато не е ТАЙНО място).

(3) Когато обявеното за продажба събитие (каквото е и основното лятно събитие White Dinner® се случва на тайно (предварително необявено за широката публика) място, то Регистранта задължително получава от Организатора мейл и/или sms с място и дата, час за среща или място на събитието, като за достоверността на предоставените контакти носи отговорност самият Регистрант, който ги предоставя с попълването на регистрацията за събитието.

 1. II. ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОРГАНИЗАТОРА

(1) Билетите се продават чрез системата за он-лайн регистрации и продажби WEEMS чрез която оперира Организатора – дружество АВЕМ ЕООД, регистрирано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 204628877, със седалище на адрес жк Младост 2, бл 258А, партер, офис 7 гр. София и адрес за кореспонденция бул. Андрей Ляпчев 51, БЦ Евромаркет, офис 307 (по-нататък в Общите условия наричано Организатор).

(2) При продажбата на билетите АВЕМ ЕООД действа като Организатор на събитието.

(3) Организаторът определя мястото и времето на провеждане на събитието, цената на регистрацията /членство в клуба и всички други характеристики и условия, при които ще се проведе събитието, в това число условията, при които ще извършват евентуални промени в участниците като артисти и хедлайнери, ценови промени, както и промени свързани с дата, час и мястото на провеждане на дадено събитие и начина на уведомяване на клиентите за настъпилите промени.

(4) Ако Организаторът не изпълни своите задължения във връзка с дадено събитие, включително ако Организаторът отмени събитието, последният по закон е пряко отговорен пред лицата, закупили билетите, за обезщетяването им и за връщането на платените суми (вж. раздел „Отмяна на събитие. Връщане на платената цена“).

III. РЕГИСТРАЦИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

(1) Чрез извършването на поръчка през интернет страницата www.WHITE DINNER.bg Регистранта прави изявление за сключване на договор за покупка на билет по електронен път по смисъла на Закона за електронната търговия. Това изявление обвързва клиента, като поръчката не може да бъде отказвана или променяна.

2) За покупка на билет през интернет страницата www.WHITE DINNER.bg е необходимо клиентите да изпълнят следните 6 стъпки през резервационната система на Weems

Стъпка 1 – Избор на събитие и град, дата на събитие

Стъпка 2 – Избор на вид регистрация/пакет (Стандарт/Премиум / Доплащане за Дете и др) и брой закупени регистрации.

Стъпка 3 – Попълване на данни като актуален мейл адрес, телефон

Стъпки 4 – Избор на метод на плащане и доставка

Стъпка 5 – Преглед на заявката – Потвърждение

Стъпка 6 – Покупка / Плащане. Става автоматично при избор на:

– он-лайн моментно плащане с кредитна/дебитна карта при избор на Paypal Express (с опция с/без регистрация в Paypal);

– он-лайн с с кредитна/дебитна карта през ваш съществуващ акаунт в Epay;

– на каса през Easypay или на банкомат през Bpay, за което Регистранта трябва да запише посочените номер на трансакция и търговец от он-лайн платформата)

– по банков път по сметка на Организатора.

(2) След успешното подаване на заявката, клиентът получава имейл от WHITE DINNER, с който се потвърждава, че се е регистрирал. Регистрацията става валидна само след получено плащане по регистрацията в рамките до 5 (пет) календарни дни, за което Регистранта получава потвърждение по мейл за успешно плащане и изявление за сключване на договора за покупка на билет по електронен път.

(3) При направена поръчка на билет от страна на клиента, WHITE DINNER резервира за клиента избраните места. (6) В случай, че цената на билетите не бъде заплатена намомента он-лайн или заверена по банковата сметка на WHITE DINNER в срок от 5 календарни дни, считано от датата на поръчката, покупката на билета се анулира автоматично, а задължението на WHITE DINNER да пази за клиента избраните места отпада.

 

 1. I ДОСТАВКА И ПОЛУЧАВАНЕ НА БИЛЕТИТЕ. ПРАВИЛА ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБИТИЯТА
 • При получаване на валидна регистрация по мейл, Регистрантът отпечатва регистрацията си и в деня на събитието я носи със себе си. Той удостоверява самоличността си пред служителите на WHITE DINNER, които имат списък с имена на очакваните гости и го проверяват на мястото на събитието.

 

 • ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПАЗЕНЕ И ПОКАЗВАНЕ НА БИЛЕТИТЕ. Чл.9. (1) Всеки посетител е длъжен да пази своя билет до приключване на събитието.

(3) При напускане на залата/мястото на събитието, връщането обратно става само срещу показване на билета/отпечатаната регистрация. За събитието, Организатора може да предоставя и други форма на удостоверяване на присъствие (гривни/печат и др), които се раздават на място от координатори при посрещането на регистрираните гости.

(4) Регистрантът се задължава да спазва правилника за вътрешния ред, установен от Организатора за съответното събитие. Нарушаване на правилника за вътрешния ред и злоупотребата с билета може да бъдат наказани с предупреждение за напускане на събитието.

 1. Малолетни и непълнолетни посетители на Събитията

Чл.10. (1) На основание чл. 8, ал. 3, 4 и 7 от Закона за закрила на детето и във връзка с разпоредбите на Наредбата за специализирана закрила на деца на обществени места, малолетните и непълнолетните посетители на обществени места, включително на провежданите събития, трябва да бъдат придружавани от своите родители, настойници, попечители или други пълнолетни лица, които полагат грижи за детето, както следва:

 1. лица под 14-годишна възраст трябва да бъдат придружавани на събитията след 20:00 ч.;
 2. лица, навършили 14-годишна възраст, но ненавършили 18-годишна възраст трябва да бъдат придружавани на събитията след 22:00 ч.

(2) Когато придружител на малолетното или непълнолетното лице е пълнолетно лице, различно от техен родител, настойник или попечител, последното е длъжно да представи декларация-съгласие за присъствието на детето на събитието, издадена на името на пълнолетния придружител и съдържаща нотариално заверени подписи на родителите, респективно на настойниците или попечителите.

(3) Клиентите следва да имат предвид, че е възможно отделните Организатори на събитията да поставят специфични ограничения по отношение на възрастта на допусканите посетители. Поради съдържанието на определена продукция нормативен акт може да забранява допускането на лица под определена възраст. При закупуване на билети за непълнолетни посетители, клиентът е длъжен да провери предварително при съответния Организатор дали на събитието се допускат малолетни и/или непълнолетни посетители.

 1. ОТКАЗ ОТ ЗАКУПЕНИ БИЛЕТИ

(1) Съгласно чл. 57, т. 12 от Закона за защита на потребителите разпоредбите на чл. 50 – 56 за правото на отказ на потребителя от договора от разстояние в 14-дневния период за размисъл не се прилагат по отношение на предоставянето на услуги, свързани с развлекателни дейности. Във връзка с посоченото правно основание клиентите нямат право на отказ от закупените по електронен път билети за развлекателни събития.

 • Отказ от закупените билети преди провеждане на събитието е възможен единствено в случаите на заплатена специалан такса за отказ, изричното одобрение от страна Организатора

 

 • Регистрантът не може да заяви на WHITE DINNER желанието си да се откаже от закупените регистрации и да получи плащането си обратно, но може да ги предостави на друг ползвател. В този случай, Регистрантът уведомява за промяната с мейл до info@WHITE DINNER.bg като посочва имена, телефон и актуален мейл адрес на новият ползвател, за да бъде включен в клубното събитие.

VII. ОТМЯНА НА СЪБИТИЕ. ВРЪЩАНЕ НА ПЛАТЕНАТА ЦЕНА

(1) В случай на отмяна на събитие Организаторът на събитието носи отговорност за връщането на сумите, платени за билетите, и за обезщетяването на лицата, претърпели вреди поради отмяната на събитието. Отмяната на събитието представлява неизпълнение от страна на Организатора на поетото задължение за осигуряване на заплатената развлекателна услуга.

(2) Наименованието на Организатора на съответното събитие и седалището и адреса на управление на последния се публикуват на интернет страницата www.WHITE DINNER.bg, в описанието на съответното събитие.

(3) При отказ от страна на Организатора да възстанови сумите, платени от Регистранта при отменено от страна на Организатора събитие, клиентите могат да отправят исканията си за възстановяване на платената цена директно към Организатора на неговия адрес на управление, посочен в описанието на събитието, или да подадат жалба срещу Организатора пред компетентните държавни органи.

VIII. СЪГЛАСИЕ ЗА ЗАСНЕМАНЕ

Чл.12. С приемането на настоящите Общи условия клиентите изразяват своето съгласие при предаване на събитието по телевизията, отразяване от медии или от самият Организатор, да бъдат заснемани с всички технически средства и направените по време или във връзка със събитието записи да бъдат използвани безвъзмездно, без ограничение на време и място.

 1. I ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл.13. (1) WHITE DINNER с регистриран като администратор на лични данни по смисъла за Закона за защита на личните данни и в изпълнение законовите си задължения предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

(2) С приемането на настоящите Общи условия клиентите изразяват своето съгласие WHITE DINNER да събира, обработва и съхранява предоставените от тях лични данни и да ги използва за целите на изпълнението на сключените договори за покупка на билети. XII. ИЗВЪНСЪДЕБНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ Чл. 14. Потребителите имат достъп до извънсъдебни процедури за разрешаване на спорове със съдействието на органи за алтернативно решаване на спорове. Компетентни по спорове относно закупени билети онлайн са общите помирителни комисии.

Приемането на настоящите Общите условия от страна на клиента ги прави неразделна част от договора за покупка на билети по електронен път, който се сключва между АВЕМ ЕООД и Регистранта като клиент, чрез поръчката на интернет страницата www.WHITE DINNER.bg.